سفال خودرنگ

ویژگی های مهم

سفال خودرنگ، جهت پوشش سقف های شیبدار

توضیحات

تایلهای سفالی در طول تاریخ بعنوان پوشش سقف های شیبدار مورد استفاده بوده اند. تایل های سفال طبرستان بر طبق آخرین استانداردهای متداول دنیا و در دو نوع خودرنگ و لعابدار تولید می گردد.

محصولات مرتبط